Zaznacz stronę

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO ORAZ SKLEPU INTERNETOWEGO

§ 1. Postanowienia wstępne

Serwis https://krzysztofkubik.com/ prowadzony jest przez Krzysztofa Kubik, prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą „Golden Oriole Film Krzysztof Kubik” z siedzibą w Szczecinie przy ul. Miedzianej 13/2, 71-636 Szczecin, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6331960636, REGON 381940191.
Regulamin skierowany jest do Użytkowników korzystających z Serwisu oraz  Sklepu i określa zasady korzystania z Serwisu i Sklepu oraz zasady i tryb zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.
Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:
Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży na cele niezwiązane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową,
Klient – Użytkownik (Konsument lub Przedsiębiorca) dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu,
Regulamin- niniejszy Regulamin serwisu internetowego oraz sklepu internetowego,
Sprzedawca – Krzysztof Kubik, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą „Golden Oriole Film Krzysztof Kubik” z siedzibą w Szczecinie przy ul. Miedzianej 13/2, 71-636 Szczecin, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6331960636, REGON 381940191,
Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem: www.krzysztofkubik.com/kursy/,
Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem: www.krzysztofkubik.com
Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu Sprzedawcy

§ 2. Dane Sprzedawcy

Wszelką korespondencję związaną ze Sklepem należy kierować na adres prowadzonej działalności gospodarczej Sprzedawcy, o którym mowa w paragrafie poprzedzającym.
Reklamacje oraz zapytania dotyczące oferty można przesyłać na adres poczty elektronicznej: krzysztof.kubik@goldenoriolefilm.com.
Telefoniczna informacja w sprawie oferowanych usług oraz działalności Sklepu internetowego pod numerem telefonu 731 350 397 możliwa jest w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 17:00.
Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: mBank 13 1140 2004 0000 3902 7827 0378
§ 3. Regulamin Serwisu, polityka prywatności i polityka cookies

Użytkownik akceptuje treść regulaminu Serwisu krzysztofkubik.com, regulaminu Sklepu a także politykę prywatności oraz politykę ciastek, które dostępne są na stronie  krzysztofkubik.com/politykaprywatnosci/

§ 4. Zasady korzystania ze Sklepu

W celu dokonania zakupu, Klient obowiązany jest złożyć zamówienie przez formularz zakupu dostępny na stronie www.krzysztofkubik.com/kursy/
Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia jest podanie przez Klienta prawidłowych danych do wystawienia faktury (imię, nazwisko/nazwa firmy, NIP i adres zamieszkania/siedziby) oraz adresu poczty elektronicznej.
Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca umożliwi Klientowi opłacenie zamówienia zgodnie z cennikiem. Dniem zapłaty za zamówione usługi jest dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
§ 5. Oferowane usługi, formy i termin płatności

Sprzedawca oferuje do sprzedaży usługę w formie szkolenia stacjonarnego (kursu), o którym mowa w zakładce https://krzysztofkubik.com/kursy/#Kursy, . Za udział w kursie obowiązuje opłata w cenie określonej w Sklepie.
Za udział w kursie każdy jego uczestnik otrzyma po zakończeniu kursu imienny certyfikat.
Zasady odbywania kursów oraz terminy kursów zawarte są na stronie Serwisu.
Ceny podane w Sklepie są wyrażone w złotych polskich i są cenami netto (nie uwzględniają podatku VAT)..
Klient może korzystać z następujących metod płatności:
przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy w terminie 3 dni roboczych od złożenia zamówienia,
płatności natychmiastowe Dotpay.
Brak opłacenia zamówienia w terminie 3 dni roboczych od złożenia zamówienia skutkuje jego anulowaniem. 


§ 6. Zawarcie umowy sprzedaży i zasady odstąpienia od zawartej umowy

Złożenie zamówienia skutkuje zawarciem umowy sprzedaży. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz informuje Klienta o przystąpieniu do jego realizacji oraz możliwości i terminie odstąpienia od umowy.
Konsument może w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podania przyczyny. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać przekazane Sprzedawcy na adres poczty elektronicznej wskazany w § 2 ust. 2 Regulaminu przed upływem 14-dniowego terminu. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik do Regulaminu. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwróci Konsumentowi środki pieniężne na rachunek bankowy wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia oświadczenia.
Jeżeli po zawarciu umowy i dokonaniu zapłaty okaże się, że uczestnik nie może wziąć udziału w kursie a nie przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy – wpłacone środki będzie mógł wykorzystać na kurs o tej samej wartości w innym terminie, uzgodnionym ze Sprzedawcą. Niniejszego postanowienia nie stosuje się wobec Konsumentów.
§ 7. Ochrona praw autorskich

Dostarczane uczestnikom podczas kursów egzemplarze materiałów szkoleniowych przechodzą na własność uczestników z chwilą ich przekazania.
Przeniesienie własności egzemplarza materiałów szkoleniowych nie powoduje przejścia autorskich praw majątkowych do materiałów szkoleniowych.
Treść materiałów szkoleniowych jest chroniona prawami autorskimi (Ustawa z dn. 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z późn. zm.), a ich reprodukowanie, rozpowszechnianie, modyfikowanie lub jakakolwiek dystrybucja jest zabroniona.
§ 8. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Krzysztof Kubik prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą „Golden Oriole Film Krzysztof Kubik” z siedzibą w Szczecinie przy ul. Miedzianej 13/2.
Z Administratorem można skontaktować się:
listownie na adres: ul. Miedziana 13/2, 71-636 Szczecin
przez e-mail:  krzysztof.kubik@goldenoriolefilm.com
telefonicznie: 731 350 397

Dane osobowe podmiotów wymienionych szczegółowo poniżej są ujawniane wyłącznie podmiotom przetwarzającym dane na rzecz Administratora na podstawie stosownego upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w imieniu Administratora lub na podstawie pisemnej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom świadczącym usługi hostingu lub obsługi strony internetowej, obsługi IT, marketingu i PR, podmiotom świadczącym usługi prawne i doradcze, podmiotom świadczącym usługi księgowe oraz bankom.
Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do swoich danych, otrzymania kopii danych, żądania sprostowania / uzupełnienia danych, żądania usunięcia / ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, wycofania zgody na przetwarzanie danych – o ile dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody.
W przypadku uznania, że Państwa dane osobowe zostały naruszone, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:
listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
telefonicznie: (22) 531 03 00. 
Aby skorzystać z praw wymienionych w pkt.3, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się z Administratorem wykorzystując podane dane kontaktowe, i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.
Podanie danych osobowych jest konieczne dla realizacji celów, w jakich są przetwarzane a ich niepodanie wiąże się brakiem możliwości realizacji tych celów.
Administrator nie przekazuje Państwa danych osobowych do Państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

W związku z korzystaniem z Serwisu oraz Sklepu, Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach i na określonych poniżej warunkach:

1. Dane użytkowników Serwisu
 
Realizacja usługi dostępu do Serwisu W celu realizacji usługi Serwisu Administrator przetwarza informacje dotyczące urządzenia Użytkownika w celu zapewnienia poprawności działania usług: adres IP komputera, informacje zawarte w plikach cookies lub innych podobnych technologiach, dane dotyczące sesji, dane przeglądarki internetowej, dane dotyczące urządzenia, dane dotyczące aktywności na Stronie, w tym na poszczególnych podstronach.
Informacje te nie zawierają danych dotyczących tożsamości Użytkowników, lecz w połączeniu z innymi informacjami mogą stanowić dane osobowe i w związku z tym Administrator obejmuje je pełną ochroną przysługującą na gruncie RODO.
Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w celu realizacji usługi Strony, tj. umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w związku z wyrażeniem zgody na stosowanie określonych plików cookies lub innych podobnych technologii, wyrażonych przez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej. Dane są przetwarzane do czasu zakończenia korzystania przez użytkownika ze Strony.
Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami W przypadku podjęcia postępowania wyjaśniającego dotyczącego ewentualnego naruszenia przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub dobrych obyczajów, postępowania w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora lub przez innych Użytkowników lub podmiotów, obrony przed roszczeniami Użytkowników lub innych podmiotów, Administrator może przetwarzać dane osobowe określonych Użytkowników do czasu zakończenia toczącego się postępowania oraz do upływu terminu przedawnienia roszczeń Administratora względem Użytkownika, który zazwyczaj wynosi 3 lata zgodnie z Kodeksem cywilnym, lecz w szczególnych przypadkach przewidzianych prawem może być dłuższy.
Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń innych Użytkowników, dane te mogą zostać udostępnione w tym celu innemu Użytkownikowi lub podmiotowi lub uprawnionemu na mocy przepisów prawa organowi publicznemu, np. sądom, policji, prokuraturze.
Dane te będą wówczas przetwarzane, w tym udostępniane zgodnie z  art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w prawnie uzasadnionym interesie Administratora polegającym na dochodzeniu swoich roszczeń względem Użytkownika. Prawnie uzasadniony interes Administratora będzie wówczas celem nadrzędnym wobec praw i wolności Użytkownika.
Statystyki korzystania z usług W celu poprawy jakości swoich usług Administrator przetwarza informacje statystyczne dotyczące korzystania ze Strony, w tym informacje o sesji, numerze IP, ilości spędzanego czasu na poszczególnych stronach i podstronach, korzystania z poszczególnych funkcjonalności usług, informacji o urządzeniu i przeglądarce internetowej. Administrator korzysta z plików cookies lub innych podobnych technologii oraz z narzędzi statystycznych.
Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w prawnie uzasadnionym interesie Administratora polegającym na ułatwieniu korzystania ze Strony, poprawy jakości oraz funkcjonalności świadczonych usług, a przetwarzanie tych danych nie narusza praw i wolności Użytkowników. Ponadto Użytkownik w każdej chwili może cofnąć wyrażoną zgodę poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej w zakresie dopuszczalności stosowania plików cookies lub innych podobnych technologii.

2. Dane osób korzystających z formularzy kontaktowych
 
Udzielenie odpowiedzi, załatwienie sprawy Skorzystanie z formularzy wymaga podania danych osobowych niezbędnych do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Treść korespondencji oraz informacje o kontakcie są przetwarzane przez czas niezbędny do załatwienia sprawy Użytkownika oraz nie dłużej niż przez okres 1 roku po załatwieniu sprawy w celach archiwizacyjnych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami W przypadku konieczności dochodzenia roszczeń przez Administratora lub obrony przed roszczeniami, Administrator może przetwarzać dane osobowe określonych Użytkowników zawarte w formularzu kontaktowym online do czasu zakończenia toczącego się postępowania oraz do upływu terminu przedawnienia roszczeń Administratora względem Użytkownika, który zazwyczaj wynosi 3 lata zgodnie z art. 118 Kodeksu cywilnego, lecz w szczególnych przypadkach przewidzianych prawem może być dłuższy.
Dane te będą wówczas przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w prawnie uzasadnionym interesie Administratora polegającym na dochodzeniu swoich roszczeń względem Użytkownika lub obrony przed roszczeniami.
Statystyki korzystania z usług W celu poprawy jakości swoich usług Administrator przetwarza informacje statystyczne dotyczące korzystania z formularza kontaktowego online i w tym celu korzysta z informacji statystycznych dostarczanych przez pliki cookies lub inne podobne technologie.
Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w prawnie uzasadnionym interesie Administratora, polegającym na ułatwieniu korzystania z usług, poprawy jakości oraz funkcjonalności świadczonych usług, a przetwarzanie tych danych nie narusza praw i wolności Użytkowników. Ponadto Użytkownik w każdej chwili może cofnąć wyrażoną zgodę poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej w zakresie dopuszczalności stosowania plików cookies lub innych podobnych technologii.

3. Dane uczestników kursów organizowanych przez Administratora

Zawarcie i wykonanie umowy o realizację kursu organizowanego przez Administratora, w tym wystawienie certyfikatu potwierdzającego udział w kursie – podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit b) RODO tj. niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o realizację kursu. W tym celu Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres współpracy.
Realizacja obowiązków księgowo-rachunkowych obciążających Administratora W zakresie realizacji obciążających Administratora obowiązków księgowo-rachunkowych wynikających z zawartej umowy podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c) RODO tj. przepisy prawa- ustawy o rachunkowości. W tym celu Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od końca roku rozliczeniowego, w którym nastąpiło zdarzenie.
Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami W przypadku konieczności dochodzenia roszczeń przez Administratora lub obrony przed roszczeniami, Administrator może przetwarzać dane osobowe uczestników kursów do czasu zakończenia toczącego się postępowania oraz do upływu terminu przedawnienia roszczeń Administratora względem uczestnika kursu, który zazwyczaj wynosi 3 lata zgodnie z art. 118 Kodeksu cywilnego, lecz w szczególnych przypadkach przewidzianych prawem może być dłuższy.
Dane te będą wówczas przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w prawnie uzasadnionym interesie Administratora polegającym na dochodzeniu swoich roszczeń względem uczestnika kursu lub obrony przed roszczeniami.

4. Dane osób korzystających z portali społecznościowych Administratora

Prowadzenie funpage’a / kontakt z użytkownikami Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu umożliwienia im korzystania z fanpage’a. W celu umożliwienia kontaktu Administratora z Użytkownikiem Administrator przetwarza dane osób kontaktujących się z Administratorem, w szczególności imię i nazwisko lub nazwę Użytkownika na portalu Facebook / Instagram, treść korespondencji (wiadomości, wątków). Wiadomości nie są przechowywane przez Administratora w innych miejscach niż Facebook / Instagram.
Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w prawnie uzasadnionym interesie Administratora, polegającym na konieczności zapewnienia kontaktu pomiędzy Użytkownikami a Administratorem, a przetwarzanie tych danych nie narusza praw i wolności Użytkowników.
Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami W przypadku konieczności dochodzenia roszczeń przez Administratora lub obrony przed roszczeniami, Administrator może przetwarzać dane osobowe określonych Użytkowników funpage’a do czasu zakończenia toczącego się postępowania oraz do upływu terminu przedawnienia roszczeń Administratora względem Użytkownika, który zazwyczaj wynosi 3 lata zgodnie z art. 118 Kodeksu cywilnego, lecz w szczególnych przypadkach przewidzianych prawem może być dłuższy.
Dane te będą wówczas przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w prawnie uzasadnionym interesie Administratora polegającym na dochodzeniu swoich roszczeń względem Użytkownika funpage’a lub obrony przed roszczeniami.
UWAGA: Powyższa informacja nie dotyczy przetwarzania danych osobowych przez administratorów serwisów (Facebook i Instagram)
§ 9. Zasady składania reklamacji

Reklamacje będą przyjmowane wyłącznie w formie pisemnej (e-mail) przesłane na adres mailowy krzysztof.kubik@goldenoriolefilm.com w terminie 14 dni od daty zakończenia szkolenia, w którym składający reklamację brał udział.
Reklamacje będą rozpatrywane indywidualnie w przeciągu 30 dni od daty ich otrzymania. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli reklamacja zostanie złożona po przekroczeniu terminu, o którym mowa w pkt.1 powyżej lub jeżeli wynikać będzie z nieznajomości przepisów niniejszego Regulaminu.
Reklamacja powinna zawierać następujące elementy: dane kontaktowe osoby reklamującej (nazwa firmy, imię i nazwisko, telefon, adres mailowy), nazwę i termin szkolenia, szczegółowe opisanie szkolenia, powód reklamacji i  jej uzasadnienie, oczekiwany sposób rozpatrzenia reklamacji. Brak któregokolwiek z wymienionych elementów skutkować będzie pozostawieniem reklamacji bez rozpoznania.
Powodem reklamacji nie mogą być sytuacje/zdarzenia niezależne od Sprzedawcy.
Reklamacje nie będą rozpatrywane w przypadku osób, wobec których Sprzedawca ma roszczenia finansowe.
Odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Klienta z wszystkich tytułów w szczególności w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem kursu, jak również z przepisów prawa, jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia za kurs, którego dotyczy szkoda. Odpowiedzialność Sprzedawcy za szkodę w postaci utraconych korzyści jest wyłączona.

§ 10. Postanowienia końcowe

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty opublikowania go w Serwisie. Umowy zawarte przed wprowadzeniem zmian do niniejszego Regulaminu będą realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu zawarcia umowy.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy o ochronie danych osobowych.

Formularz odstąpienia od umowy  Pobierz tutaj